ISO 50001 - Energiajuhtimise süsteem

Järsult suurenenud energiakulud ja tõsine surve vähendada kasvuhoonegaase on tõstnud vajaduse tõhusa energiajuhtimise järele uuele tasemele.

Kui energia on teie ettevõttele oluline kuluallikas on ISO 50001 teile väärtuslik lisand.

Sertifitseerimine ISO 50001 standardi järgi on parim viis tagada energia hea juhtimine, vähendada energiakulusid ja kaitsta tarneid.

ISO 50001 on rahvusvaheline energiajuhtimise standard, mis loob ettevõttes tõhusa raamistiku energia parimal viisil kasutamiseks ja kujundab pühendumust energiatõhususe pidevale parandamisele. Standard aitab teil rakendada vajalikke protsesse mõistmaks oma energiatarbimist ja loob ettevõtte energiapoliitika koos eesmärkide ning energiatarbimise vähendamise rakenduskavaga. Standard on hõlpsasti integreeritav teiste ISO süsteemidega.

Sertifitseerimisest saadav kasu:

Paranenud energiatõhusus võib tuua kohest kasu ja olles oma energiajuhtimissüsteemi sertifitseerinud näitate pühendumust energia vähendamisele, parimatele tavadele ja jätkusuutlikkusele.

Lisaks:

  • paraneb ettevõtte tulemuslikkus ja suureneb tootlikkus;
  • väheneb energiakulu;
  • suureneb sidusrühmade usaldus;
  • aitab täita riiklikke ja rahvusvahelisi energiatarbimise vähendamise direktiive;
  • kinnitab energiajuhtimise parimate tavade järgimist;
  • lihtsustab praeguste ja tulevaste kohustuslike energiatõhususe eesmärkide ja/või kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise nõuetele vastamist.