CE märgistus

Ehitustoodete määruse järgi on paljudele ehitustoodetele CE-märgistus kohustuslik alates 1. juulist 2013.

CE-vastavusmärgis on ainus viis näidata toote või süsteemi vastavust ehitustoodete määrusele. See on tootja kinnitus, et toode vastab ühtlustatud tehnilise kirjelduse miinimumnõuetele, mis võimaldab oma toodet ehitusturul müüa.

CE märgistus ja Ehitustoodete määrus

Ehitustoodete määruse eesmärgiks on kõrvaldada liikmesriikidevahelised tehnilised barjäärid ehitustoodetega kauplemisel Euroopa Majanduspiirkonnas.

CE-märgistus on üha enam saamaks normiks, mis on tootja või importija poolt antud garantii, et toode vastab kõikidele esitatavatele nõuetele.

Esitatavad nõuded:

  • Mehhaaniline vastupidavus ja stabiilsus
  • Tuleohutus
  • Hügieen, tervise- ja keskkonnaohutus
  • Kasutamise ohutus ja juurdepääs
  • Kaitse müra eest
  • Energiasäästlikkus ja soojapidavus
  • Loodusvarade säästev kasutamine

Kuidas täpselt „esitatavad nõuded“ vastavale tootele rakenduvad on kirjeldatud tehnilises spetsifikatsioonis, milleks võib olla harmoniseeritud Euroopa Standard (hEN), mis on koostatud Euroopa standardiorganisatsioonide (CEN, CENELEC) poolt või Euroopa Tehniline Hinnang (ETA), mis on koostatud Tehnilise Hindamise Asutuse (TAB) poolt (nt BM TRADA) juhindudes Euroopa Hindamise Dokumendist (EAD) (endised ETAG-id).

Mida on vaja teha, et saada CE-märgistamise õigus ?

Sõltuvalt tootest on tehnilises spetsifikatsioonis ära määratud toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (AVCP), mis antud tootegrupile rakendub. Lihtsamalt öeldes, määrab kontrollimise süsteem ära ülesanded „kes mida teeb“, et võimaldada märgistamist. Ühed ülesanded teostab tootja, teised teavitatud asutus nt. katselabor või sertifitseerimisasutus. Olemas on viis kontrollimise süsteemi, tase 1+ (kõige koormavam) kuni tasemeni 4. Reegel on, et mida ohutusaltim toode, seda kõrgem kontrollimise süsteem (1+ või 1) kehtib, vähemkriitilistele toodetele kehtivad madalamad süsteemid (3 või 4).